Ura- ja jatko-opintosuunnittelua tukevat asiat PAOssa


Asioiden selvittämisessä asiantuntija-apuna ovat toimineet atto-aineiden tivat, opinto-ohjaajien tiva, urheilijoiden ja lukio-opintojen opo, kuraattoreiden tiva, erityisopettajien tiva, vaku/ amst tiva, 2+1 malli/ Liisa Uusitalo, 3. vuoden RO:t ja terveydenhoitaja. Heiltä saatujen lisätietojen perusteella rakentui seuraavanlainen ura- ja jatko-opintosuunnittelua tukevista asioista koottu esitys:

Opintojen alussa / 1. vuonna

Ryhmänohjaus / orientoivat opinnot:
- Tutkintoalan rakenteen läpikäynti (vaihtoehtoiset koulutusohjelmat, millä perusteella valinta tehdään)
- Tulevaisuudensuunnitelmista kyselyä
- Opiskelijan oman vastuun korostaminen

Opinto-ohjaus:
- Atto-opintojen valinnoissa ohjataan opiskelijoita ura- ja jatko-opintojen suunnittelua tukien (mm. kielet, matematiikka, äidinkieli, terveystieto)
- Atto-aineiden merkityksen korostaminen
- Koulutusohjelmavalintojen ohjaus ammatillisen suuntautumisen ja urasuunnitelman mukaan
- Lukiokurssivalintojen merkitys jatko-opintoihin (lyhyt/pitkä matematiikka; matematiikka/ruotsi/reaali)
- Yksilöohjausta (korostuu urheilijoiden ohjauksessa)

Atto-opinnot:
- Motivointi, kannustaminen, opintojen merkityksen avaaminen
- Ammattiosaajan työkykypassi
- Jatko-opintoja ja urasuunnittelua tukevat sisällöt

2. vuonna

Ryhmänohjaus:
- Yleistä jatko-opintojen ja urasuunnitelmien esittelyä
- Työhaastattelujen harjoittelua
- Motivoituneiden opiskelijoiden kannustamista jatko-opintoihin / opintojen nopeuttamiseen / näytöt
- Näyttöjen valokuvaaminen
- Rästien hoitaminen / niistä sopiminen (opiskelijalla vastuu sopia rästeistä opettajien kanssa)
- Ammattiosaajan työkykypassi

Opinto-ohjaus:
- Vapaasti valittavien tutkinnon osien ohjaus
- Opo-tunnit jatko-opinnoista ja muista jatkomahdollisuuksista sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
- Eri oppilaitosten infot/esittelyt jatkomahdollisuuksista/koulutustarjonnasta ja jatko-opintomessut sekä työelämän edustajat paikalle pitämään tietoiskuja
- Yksilöohjausta (korostuu urheilijoiden ohjauksessa)

Atto-opinnot:
- Ura- ja jatko-opintoja tukevia sisältöjä atto-aineissa (CV, työhakemus, työhaastattelujen harjoittelu, työhyvinvointiin liittyvät asiat, itsetuntemus, työelämän pelisäännöt, työlainsäädäntö, sosiaaliturva)
- Ammattiosaajan työkykypassi
- Motivoituneiden opiskelijoiden opintojen eriyttäminen
- Korotustentit
- Jatko-opintoja ja urasuunnittelua tukevat sisällöt (mm. ENG 2 -kurssin työnhakua ja työharjoittelua käsittelevät osiot)

3. vuonna

Ryhmänohjaus:
- Ammattiosaajan työkykypassi
- Kannustamista työnhakuun, jatko-opintoihin, kesätöiden hakuun, armeijan jälkeiseen elämään
- Näyttöjen valokuvaaminen ja CV:n työstö
- Rästien hoitaminen / niistä sopiminen (opiskelijalla vastuu sopia rästeistä opettajien kanssa)

Opinto-ohjaus:
- Opo-tunnit jatko-opinnoista ja muista jatkomahdollisuuksista sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
- Eri oppilaitosten infot/esittelyt jatkomahdollisuuksista/koulutustarjonnasta ja jatko-opintomessut sekä työelämän edustajat paikalle pitämään tietoiskuja
- Yhteishaun ohjeistus valmistuville opiskelijoille ryhmänohjauksena, pienryhmissä tai yksilöohjauksena
- Yksilöohjausta (korostuu urheilijoiden ohjauksessa)

Atto-opinnot:
- Korotustentit jatko-opintoja silmällä pitäen

Vapaasti valittavat / valinnaiset opinnot (toinen ja kolmas vuosi):
- Matematiikkaa ammattikorkeakouluun pyrkiville
- AMK-englanti
- AMK-ruotsi
- Työelämäenglanti
- Ruotsi ruosteessa
- Lukion ENA3-kurssi
- Ruotsin lukiokurssi
- Eilasia työhyvinvointiin, rentoutukseen ja työssäjaksamiseen liittyviä kursseja
- Psykologian "Tunne itsesi ja ymmärrä muita -kurssi"
- Vastuullinen kansalainen ja oma talous sekä kansantalous (oman elämänhallinnan taitojen kehittäminen)

Kun valmistut ammattiin - uraohjausta -kurssi (sijoitus toisen opiskeluvuoden loppuun / kolmannen alkuun)

Ammatilliset valinnaiset opinnot:
- Valinnoilla tuetaan opiskelijan ammatillista osaamista

Opintojen aikana:
- Kun opinnot ovat keskeytymässä tai vaarassa keskeytyä, mietitään vaihtoehtoisia jatkomahdollisuuksia. Tarvittaessa ohjataan erilaisten jatko-ohjauspalveluiden piiriin (mm. Aku, Koho, Kestävät koulutus- ja uravalinnat, Etsivä työ, SiltaKoutsi)
- Keskustelu, jos opiskelijalla tilapäinen opiskelumotivaation puute tai voimavarat jostain syystä vähissä
- Kuraattori on mukana ohjauksessa, kun mietitään tutkinnon loppuun suorittamista eri menetelmin

Erityisopiskelijat:
- Koulutuskokeilut koko opiskelun ajan

Kehitettävää


- Vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja, erityisesti atto-opintoja
- "Elämänhallinnan-kurssi" / "Työelämätaitojen-kurssi"
- Riittävä tuen ja ohjauksen määrä erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille
- Ryhmäänohjaajilla riittävästi tietoa ura- ja jatko-opintojen ohjauksesta ja ura- ja jatko-opintomahdollisuuksista
- Oman osaamisen kuvaaminen
- 2+1-mallin opiskelijoiden opinto-ohjaus!
- Moodleen ryhmänohjaajille ura- ja jatko-opintoja tukeva malli
- Pirkon oman vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
- Tilastointitoimintatavat (keskeyttäminen ei ole aina huono asia, mm. alanvaihto voi olla hyvin perusteltu)
- Lisähaussa mukaan tulleiden "kiinnittyminen"
- Opinto-ohjauksen erilaisten muotojen kehittäminen
- Verkko-ohjauksen kehittäminen

Kyvyt.fi-ePortfoliopalvelun käyttöönotto


Henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelman asettamispäätöksen mukainen kolmannen nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen aloitettiin kokoamalla ura-ohjaus yhdeksi, kronologiseksi esitykseksi ja kuvaukseksi siitä, millä tavalla ura-ohjausta PAOssa toteutetaan (yllä). Esityksen kokoamisen myötä havaittiin, että uraohjausta kyllä toteutetaan monipuolisesti, mutta pirstaleisesti, jolloin opiskelija saattaa aloittaa yhden portfolion eli kokoelman omasta osaamisestaan yhtenä vuonna ja jatkaa toisen työstämistä toisena.Vaikutti siis perustellulta koota monipuolinen, mutta pirstaleinen uraohjaus sekä ura- ja jatko-opintosuunnitelmat yhteen paikkaan. Toimenpideohjelman käynnistämisvaiheessa ura- ja jatko-opintosuunnitelmat suunniteltiin dokumentoitavaksi PAOn opiskelijatietojärjestelmään (MultiPrimus):

"Tavoitteena on että vuonna 2013 pilottialoilla PAOssa tehdään ura- ja jatko-opintosuunnitelma kaikille valmistuville opiskelijoille. Ura- ja jatko-opintosuunnitelman kehittämisessä tehdään yhteistyötä OPSOn ja PAIKOn kanssa. Projektissa käytetään MultiPrimusta ohjauksen dokumentoinnissa." (Lähde: asettamispäätös)

Opiskelijahallintojärjestelmän tai oppilaitoslähtöisten järjestelmien käyttö osoittautui kuitenkin hankalaksi opiskelijan näkökulmasta: opiskelijan oikeudet esimerkiksi työstämäänsä portfolioon lakkaisivat valmistumisen myötä.Tämän vuoksi vertailuun otettiin muutamia mahdollisia portfoliotyökaluja.

Ensimmäisinä vaihtoehtoina tutkittiin ”Eteenpäin”-projektin kehittämää Näytönpaikka-portfoliotyökalua sekä työ- ja elinkeinohallinnon Haussa.fi-palvelua. Näytönpaikka-portfolion jäsenyys vaatii palvelun ylläpitäjiltä tunnukset, joiden saamiseksi oli otettava yhteyttä palvelun kehittäjiin. Sähköisen portfolion rakentamiseksi oli siis odoteltava ensin käyttöoikeudet palveluun. Näytönpaikka on portfoliotyökaluna melko strukturoitu ja pitää sisällään kysymyssarjoja (mm. ihmissuhteet, terveydentila, asumistilanne, taloudellinen tilanne jne.), jotka ohjailevat portfolion rakentamista ja tekevät siitä hivenen asiantuntijalähtöisen.

Tampereen TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeiden ”työvoima Liikkeelle Pirkanmaalla (ESR)” sekä ”nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen sosiaalisessa mediassa (ESR)” yhteisessä pilottiprojektissa kehitetty haussa.fi-palvelu on suunnattu erityisesti nuorille. Haussa.fi-palvelun jäseneksi liittyminen sujui Näytönpaikkaa helpommin ja omat tunnukset palveluun saa sähköpostiosoitteensa antamalla ja salasanan luomalla. Haussa.fi sisältää myös työnhaku-näkökulman: profiilin rakentamisen lisäksi palvelu mahdollistaa työpaikkojen selaamisen ja myös työnantajat voivat etsiä palvelusta sopivia työnhakijoita. Omaan profiiliin on myös mahdollista ladata ansioluettelo ja todistuksia, mutta sisällön näkyvyyttä käyttäjän ei ole mahdollista säädellä tai rajoittaa. Lisäksi palvelu antaa melko rajatusti mahdollisuuksia rakentaa portfoliosta omien toiveiden kaltaisen; sivurakennetta kun ei esimerkiksi pääse muokkaamaan.

Portfoliotyökaluina on lisäksi mahdollista hyödyntää erilaisia sosiaalisen media välineitä. Mm. koulutuskeskus Tavastian syksyllä 2006 alkunsa saaneet teollisen pintakäsittelyalan projektit ovat hyvä esimerkki luovasta tavasta esitellä omaa osaamista sosiaalisessa mediassa. Pintakillassa opiskelijat koostavat oppimaansa henkilökohtaisiin blogeihin ja wikeihin, kuvia ja videota hyödyntämällä. Upeasti kootuista blogeista ulkopuolisenkin on mahdollista saada nopeasti visuaalinen käsitys siitä, mitä opiskelija osaa ja jo hallitsee. Ainoana haasteena wikin ja blogin ylläpitämisessä on sisällön näkyvyys ja sen sääteleminen, johon mahdollisuudet ovat rajatut (esimerkiksi blogin voi säädellä näkyväksi kaikille internetin käyttäjille taikka salasanalla avautuvaksi).

Kolmantena vaihtoehtona portfoliotyöskentelylle tutkittiin kyvyt.fi-palvelua. Kyvyt.fi on suomalaisille oppilaitoksille ja koulutusalan organisaatioille tarkoitettu ePortfolio-palvelu. Kyvyt.fi-palvelua käyttää yli 80 eri oppilaitosta ja organisaatiota ympäri Suomea. Palvelu on integroitavissa Optima- ja Moodle-oppimisympäristöihin ja käyttäjät rekisteröityvät palveluun ensisijaisesti jäsenorganisaatioiden oppimisympäristöjen kautta.

Jäseniä kyvyt.fi-palvelussa tällä hetkellä reilut 12500 ja oppilaitoksia yli 50 (2012). Palvelun ylläpitäjänä oululainen Discendum Oy. Palvelu mahdollistaa oman profiilin ja portfolion luomisen lisäksi ryhmien luomisen, chat-keskustelun, blogin ylläpitämisen, ystäväpiirin facebookin tapaan jne. Ehkä koulun näkökulmasta tärkein palvelun ominaisuus on, että käyttäjät omistavat kaikki sisällöt jotka ovat palveluunsa luoneet ja voivat itse kontrolloida sisältöjen näkyvyyttä.

Eri vaihtoehtojen vertailun jälkeen, uraohjausta kokoavana työkaluna pilotoitiin marras-joulukuun 2011 aikana kyvyt.fi-ePortfoliopalvelua.


kirje.gifOhjeita sähköisen portfolion käytön aloittamiseen klikkaamalla ylläolevaa kuvaa!

Pilotoinnissa oli mukana henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisryhmän jäseniä ja asiasta kiinnostunutta henkilökuntaa. Testausjakson jälkeen tammikuussa 2012 päädyttiin kyvyt.fi-palvelun jäsenyyteen ja Moodle-integrointiin, joka mahdollistaa nopeamman siirtymisen Moodlesta sähköiseen portfolioon ja päinvastoin sekä esimerkiksi opiskelutehtävien siirtämisen Moodlesta sähköiseen portfolioon.

Kyvyt.fi-ePortfolion pilotoinnissa ovat jäsenyyden hankkimisen jälkeen olleet mukana "kun valmistut ammattiin"-uraohjauskurssin opiskelijat sekä Koivistontien ammattistartin opiskelijat. Kurssin opiskelijoiden sekä henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisryhmäläisten käyttökokemuksia palvelusta on koottu allaolevaan taulukkoon toukokuussa 2012:

Kyvyt.fi käyttökokemuksia.png


Kyvyt.fi-palvelun käyttökokemuksissa on nähtävissä melko suuri kahtiajakautuneisuus. Puolet vastaajista koki palvelun ”sekavaksi”, ”hankalaksi” ja jopa ”vaikeaksi”, kun toinen puoli kyselyyn vastanneista näki palvelun lähinnä ”hienona” ja ”helppokäyttöisenä”. Palveluun tutustuminen kun vaatii kunnollista perehtymistä ja aikaa sekä varmasti myös riittävää ohjausta, vaikka oma motivoituneisuus ja kokeileminen ovatkin palvelun käyttöönotossa avainasioita.


Sekä positiivista että negatiivista palautetta antaneet vastaajat (yhtä, ainoastaan vahvuuksia palvelussa nähnyttä opiskelijaa lukuun ottamatta) kokivat palvelun käytettävyyden joko monimutkaiseksi taikka kovaa harjoittelua vaativaksi. Eräs vastaajista pohti, että ”suoraan yhtenä sivuna etenevä palvelu olisi toimivampi”. Palvelun kaikki muokkaustoiminnot eivät tosiaan avaudukaan käyttäjälle heti ensi kokeilemalla. Muokkaustoimintojen pääsivuilla kun on useita alasivuja, eikä pelkkä muokkaaminen aina automaattisesti julkaise tai tee tehtyä työtä vielä näkyväksi. Lisäksi profiilin ja portfolion muokkaaminen tapahtuu eri paikoissa. Palvelun muokkaustoimintojen kokoaminen yhteen paikkaan, selkiyttäisikin käytettävyyttä huomattavasti.

Positiivista palautetta palvelusta antaneet vastaajat olivat selkeästi ymmärtäneet palvelun käyttäjälähtöisyyden edut: monipuolisuus ja oman profiilin muokkausmahdollisuudet ovat hyvät! Toivottavasti käytettävyyteen saadaan kehitystä ja opiskelijat innostumaan oman osaamisensa esilletuomisesta monin monipuolisin tavoin!

Opettajan kokemuksia "Kun valmistut ammattiin - Uraohjausta" -kurssin osittaisesta toteutuksesta Kyvyt.fi-palvelun avulla


"Kun valmistut ammattiin - Uraohjausta" -kurssin on tehnyt valmiiksi maaliskuun 2012 lopuun mennessä 35 opiskelijaa. Heiltä on kerätty yleispalaute koko kahden opintoviikon verkkokurssista. Palautteessa Kyvyt.fi-ePortfolio on koettu pääasiassa mielekkääksi ja motivoivaksi oppimisympäristöksi.
Palvelun ehdottomia etuja ovat seuraavat:
- tiedot säilyvät käytettävänä myös valmistumisen jälkeen,
- mahdollisuudet verkostoitua palvelun avulla muiden käyttäjien kanssa ovat hyvät,
- palvelu on hyödyllinen jatko-opintojen kannalta, koska sitä käyttävät useat ammattikorkeakoulut ja yliopistot,
- oman osaamisen näkyväksi tekeminen onnistuu paremmin kuin aiemmin, sillä palveluun voi lisätä tietoa sitä mukaa kun osaamista kertyy ja tiedot säilyvät yhdessä paikassa tallessa.
Palvelun haasteita ovat:
- palvelun käytettävyys on hieman hankala ja sekava.

Työnantajayhteistyö on Kyvyt.fi-ePortfoliossa kehitteillä olevaa toimintoa ja sen luomia mahdollisuuksia jäämme innolla odottamaan.