Joustavat opintopolut


Joustavien opintopolkujen toteuttamiseen liittyviä haasteita ovat mm. se, että osaamisen tunnustaminen johtaa tyhjiin aukkoihin lukujärjestyksessä sekä todistuksen mahdolliseen viipymiseen, eikä valmistuminen aiemmasta osaamisesta huolimatta nopeudu.

Mitä enemmän joustoja toteutetaan, sitä enemmän tulee tarvetta myös joustavasti sijoittaa opiskelijoita esimerkiksi ammattitaitoa täydentävien aineiden kursseille yli tutkintoalarajojen.

Ratkaisuja
 • Mallipolkuja
 • Kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä, resursseja ja tahtotilaa (opot, opettajat, ryhmänohjaaja, opintotoimisto jne.)
 • Osaamisen tunnustaminen -> tilalle projektitöitä tai työssäoppimista MUTTA työnantajille tällainen työssäoppiminen ei aina ole ihanteellinen ratkaisu
 • Toimivia ratkaisuja lukuvuosisuunnittelussa:
  • ennakoitaisiin vaihtoehtoisia polkuja niille opiskelijoille, jotka saavat aiemmista opinnoista sisällytettyä tutkintoonsa
   • ATTO-opinnot 20 ov: puhtaat atto-jaksot - opiskelija voisi esim. olla työssäoppimassa tai suorittamassa tulevia ammatillisia tutkinnon MUTTA vievät mahdollisuuden yhteisopettajuudelta
   • vapaasti valittavat opinnot 10 ov
   • kaikille valinnaisen tutkinnon osan 10 ov
   • vapaasti valittavat opinnot tarjottaisiin 4. jaksossa -> saattaisi helpottaa yksilöllistä valmistumisaikataulua, MUTTA toteuttaminen lukio-opintojen osalta
 • Opettajien ja työssäoppimisesta vastaavien tulisi olla hyvin tietoisia 3.-luokkalaisten jäljellä olevasta opiskeluajasta, jotta opinnot etenevät jäntevästi -> valmistuminen heti opintojen loputtua

Yhtenä henkoh-toimenpideohjelman tavoitteena on joustavien opintopolkujen mahdollistamisen tukeminen. Toimenpideohjelmassa pyritään pohtimaan, millä tavalla OPSO, PAIKO ja PAO voisivat paremmin yhteistyöllä edistää opiskelijoiden joustavien opintopolkujen toteutumista. Olemme tarkastelleet aihepiiriä kolmen pilottipolun kautta: vakio, kiihdytetty ja tuettu. Jokainen pilottipolun kuvaus perustuu todelliseen opiskelijatapaukseen, joten tarkemmat kuvaukset, edellytykset ja suunnitelmat pohjautuvat todellisten opiskelijoiden tarpeisiin.

Alle on koottu tarkempaa tietoa siitä, mitä kunkin polun (vakio/kiihdytetty/tuettu) toteutuminen vaatii (kuvaus, tarpeet, edellytykset, mahdollisuudet sekä toteutuksen suunnitelma).

VAKIO-CASE eli joustoja opintotarjontaan yli tulosaluerajojen?

- Taustalla oleva opiskelijacase: englannin preppausta tarvitseva aikuisopiskelija -> näyttötutkintojärjestelmässä ei ammattitaitoa täydentäviä aineita, mutta tarvetta on kuitenkin tasaiseen tahtiin -> yhteinen kurssitarjotin?

Yhteinen_tarjotin.pngKIIHDYTETTY CASE eli mahdollisuus opiskella tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnosta aikuisopistossa?

 • Tarjottiin seuraavasti: päihdetyön, perhepäivähoitajan, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen, kehitysvamma-alan ammattitutkinnot
 • Tutkinnon osaa tarkoitus tarjota opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet aiemman ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opintoja ja suorittavat perustutkinnon 2,5 vuodessa

Opintojen_eteneminen_kiihdytetyllä_sote-polulla.png

Ohjaus_kiihdytetyllä_opintopolulla.png

TUETTU CASE eli onko 2+1-malli mahdollinen tuetusti?

Olennaista mm. vastuiden jakautuminen, kahden roolin haasteellisuus - vaatii tarkkkaa etukäteissuunnittelua. Ydinkysymys ja tärkein lähtökohta: löytääkö opiskelija sopivan työnantajan?

 • Ohjauksen Sudenkuoppia
  • Opiskelija
   • Opiskelijan rästit ennen oppisopimusta (”ikuisuusrästit”)
   • Väärä motivaatio aloittaa oppisopimus (”helppo vaihtoehto”)
   • Opiskelijan henkilökohtaiset ongelmat (päihteet, masennus tms. elämänhallintaan liittyvät asiat)
   • Opiskelija ei koe teoriaa arvokkaaksi
  • Työnantaja/työpaikkakouluttaja
   • Työantajan/työpaikkakouluttajan sitoutumattomuus
   • Kiire työpaikalla
   • Ei perehdytä tutkintoon eli ei osata suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista
   • Opiskelija on enemmän työntekijän kuin opiskelijan roolissa
   • Riittämätön tiedottaminen 2+1-mallin opiskelijasta työyhteisössä
  • Oppilaitos/opettaja
   • Opettajalla ei ole riittävästi resurssia suunniteluun, yhteydenpitoon ja työpaikkakäynteihin
   • Oppilaitoksen johto ei ole sitoutunut 2+1-malliin
   • Opintojen räätälöinti yksittäisille opiskelijoille on hankalaa
   • Työpaikkakäynneillä ei ole aikaa työpaikkakouluttajien ohjaamiseen

Lisäksi TUETTUNA CASE-ESIMERKKINÄ selvitetty tutkintoalaan tutustumisia/koulutuskokeiluita yli tulosaluerajojen?


Tutkintoalaan_tutustumiset_yli_tulosaluerajojen.png