"Osaamisen tunnistaminen - tutkinnon suorittajan polun henkilökohtaistaminen" (JAMK, kouluttajana Ritva Nurminen)


Kehittämistehtävä (Eveliina Ojala):

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen -> osaamisen haasteiden tunnistaminen


Opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki opetushallituksesta esitteli ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen ajankohtaispäivillä (31.10.2011) ammattikoulutuksen kehittämistavoitteita ja suunnitelmia. Kärjen mukaan nuorten koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on kokonaisen tutkinnon suorittaminen. Aikuiskoulutuksen tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. Tämän ohella ammatillista koulutusta kehitetään siten, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Tavoitteena on, että ammatillisesta tutkintorakenteesta ja siihen kuuluvista tutkinnoista päätetään yhdessä asetuksessa (Kärki, 2011.)

Lakeja säätää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Asetus on lakia alemmanasteinen säädös, jonka antaa tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Muualla kuin laissa tai asetuksessa olevat oikeussäännöt ovat määräyksiä. Määräykset ovat sitovia normeja (Lainsäädäntösanasto 2011.):

Henkilökohtaistamismääräys

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Laki ammatillisen pätevyyden tunnustamisesta

Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisohjelma on Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän (ammattiopisto, aikuisopisto ja oppisopimuskeskus) strateginen toimenpideohjelma, joka tähtää joustavien opintopolkujen mahdollistamiseen, kolmannen nivelvaiheen (siirtymä toisen asteen koulutuksesta eteenpäin) ohjauksen kehittämiseen ja opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen. Opiskelijan onnistunut ohjaaminen näissä kaikissa tilanteissa sekä henkilökohtaistamisprosessissa vaatii ohjaustarpeen mahdollisimman tarkkaa ja riittävän varhaista havaitsemista.

Työkaluja ohjaustarpeen havaitsemiseen:

Ohjaustarvekartta

Ohjaustarvearvio

Masennustako?

Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää siten, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Ammatillisesta tutkintorakenteesta ja siihen kuuluvista tutkinnoista päätetään yhdessä asetuksessa.